MAZOWIECKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK SZERMIERCZY
   

      e-mail:
admin@szermierka.waw.pl
     
     


                                                                                                  

Wyciąg z regulaminu Ogólnopolskiej Klasyfikacji Sportu Dzieci i Młodzieży

(*2012p)

Szermierka

1. Organizator

Komitet organizacyjny na terenie, którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Szermierczy.

2. Termin zawodów Finały: kwiecień/maj

Eliminacje: według regulaminu i kalendarza imprez PZ Szermierczego.

3. Program

K - floret, szpada, szabla – indywidualnie i drużynowo

M - floret, szpada, szabla – indywidualnie i drużynowo

4. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku 15-17 lat, posiadający aktualne badania lekarskie.

W zawodach finałowych OOM w turnieju indywidualnym we florecie, szpadzie i szabli startuje po 42 zawodników/zawodniczek według regulaminu kwalifikacji Polskiego Związku Szermierczego.

W turnieju drużynowym startuje 12 drużyn. (maksymalnie dwie drużyny z jednego klubu).

Łączna liczba startujących w OOM 252 zawodników/zawodniczek (6 konkurencji x 42 zawodników).

5. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem PZ Szermierczego oraz niniejszym regulaminem.

Program

przyjazd do kolacji szabla K/M, Konferencja Techniczna

I dzień

Turnieje indywidualne szabla K/M

II dzień

Turnieje drużynowe szabla K/M

wyjazd po obiedzie szabla K/M

przyjazd do kolacji floret K/M, Konferencja Techniczna

IIII dzień

Turnieje indywidualne floret K i M

IV dzień

Turnieje drużynowe w floret K i M

wyjazd po obiedzie floret K/M

przyjazd do kolacji szpada K/M, Konferencja Techniczna

V dzień

Turnieje indywidualne szpada K/M

VI dzień

Turnieje drużynowe szpada K/M

wyjazd po obiedzie szpada K/M

liczba uczestników:

zawodników

252 = 6 broni x 42 zawodników

trenerów

72 = 6 broni x 12 trenerów

sędziów

48 = 6 broni x 8 sędziów

komisja techniczna

4 osoby x 6 dni

pzs

2 osoby

6. Zgłoszenia

Zgłoszenie do zawodów należy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym Nr 1 dla danej imprezy.

7. Punktacja

indywidualnie

Lok.

1

2

3-4

5-8

9-16

17-32

33-42

PKT

9

7

6

5

4

3

2

148


drużynowo

Lok.

1

2

3

4

5

6

7-8

9-12

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

42

D. System ocen

Szermierka

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

K/M - 21-23 lata

1. Program

K - floret, szpada, szabla – indywidualnie i drużynowo

M - floret, szpada, szabla – indywidualnie i drużynowo

2. Punktacja

indywidualnie

Lok.

1

2

3-4

5-8

9-16

PKT

25

21

18

12

5

170

drużynowo

Lok.

1

2

3

4

5-6

PKT

25

20

15

10

4

78

dopuszcza się start jednego zawodnika 20-letniego w drużynie.

II. Mistrzostwa Polski Juniorów

K/M – 18-20 lat

1. Program

K - floret, szpada, szabla – indywidualnie i drużynowo

M - floret, szpada, szabla – indywidualnie i drużynowo

2. Punktacja

indywidualnie

Lok.

1

2

3-4

5-8

9-16

17-32

33-48

PKT

15

12

10

7

4

2

1

155

drużyny

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9-12

PKT

15

12

10

8

7

6

5

4

3

79

dopuszcza się start jednego zawodnika 17-letniego w drużynie.

III. Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych K/M – 15-17 lat 1. Program

K - floret, szpada, szabla – indywidualnie i drużynowo M - floret, szpada, szabla – indywidualnie i drużynowo

2. Punktacja

indywidualnie

Lok.

1

2

3-4

5-8

9-16

17-32

33-42

PKT

9

7

6

5

4

3

2

148

drużynowo

Lok.

1

2

3

4

5

6

7-8

9-12

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

42

lista PZ Szermierczego

IV. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików K/M – 12-14 lat

1. Program

K - floret, szpada, szabla – indywidualnie i drużynowo

M - floret, szpada, szabla – indywidualnie i drużynowo


indywidualnie

Lok.

1

2

3-4

5-8

9-16

17-32

PKT

3

2

2

1

1

1

37

drużynowo

Lok.

1

2

3-4

5-8

PKT

3

2

1

1

11

Strefy

floret

2012

A – WLP-ZPM

ZPM

B – MAZ-PDL

MAZ

C – DŚL-ŚL-OPO-MŁP

DŚL

D – ŁDZ-PKR

ŁDZ

E – POM-KPM-WM

POM

szpada

2012

A – WLP-ZPM-LBU

ZPM

B – MAZ-POM-KPM-WM

KPM

C – DŚL-OPO

DŚL

D – MŁP-PKR

MŁP

E – ŚL-ŁDZ-PDL

ŚL

szabla

2012

A – WLP-LBU

WLP

B – MAZ-PDL

PDL

C – DŚL-ŚL-OPO

ŚL

D – MŁP-PKR-ŁDZ

ŁDZ

E – POM-KPM-WM-ZPM

KPM

Uwaga:

do punktacji zalicza się tylko zawodników w wieku:

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

21-23 lata

Mistrzostwa Polski Juniorów

18-20 lat

Olimpiada Młodzieży

15-17 lat

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

12-14 lat

do punktacji zalicza się:

w kategorii młodzieżowca i juniora

3 konkurencje

w kategorii juniora młodszego i młodzika

2 konkurencje

E. Roczniki

młodzieżowcy

21-23 lata (w 2012 roku urodzeni 01.01.1989 – 31.12.1991)

juniorzy

18-20 lat (w 2012 roku urodzeni 01.01.1992 – 31.12.1994)

juniorzy młodsi

15-17 lat (w 2012 roku urodzeni 01.01.1995 – 31.12.1997)

młodzicy

12-14 lat (w 2012 roku urodzeni 01.01.1998 – 31.12.2000)

Przypominamy:

- w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez właściwy polski związek,

- zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez właściwy związek,

- w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą dla gminy,


- komunikat z zawodów powinien zawierać: rok urodzenia zawodnika, numer licencji zawodnika oraz pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji sędziowskiej wraz z ich nr licencji i być podpisany przez sędziego głównego z podaniem jego nr licencji

- komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w ciągu 14 dni po zawodach,

- prosimy o zapoznanie się z częścią ogóln ą regulaminu współzawodnictwa, gdzie podane s ą zasady uczestnictwa i oceny wyników we wszystkich d yscyplinach systemu,

- na stronie internetowej PFSM (www.sportmlodziezowy.pl) umieszczane są średnio co dwa tygodnie wyniki współzawodnictwa,

- od 2010 roku w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w konkurencjach indywidualnych, gdzie liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników jest mniejsza niż 8, zawodnicy będą otrzymywać połowę punktów.